Vedtægter for Folkeafstemningskomité 2010

§ 1. Komiteens navn er Folkeafstemningskomite 2010 og har hjemsted i København.

§ 2. Komiteens formål er
l) at støtte den verserende grundlovssag om regeringens ratifikation af Lissabon-traktaten uden folkeafstemning/grundlovsændring, herunder at støtte sagsøgernes økonomiske muligheder for at gennemføre retssagen,
2) at støtte og bidrage til generel oplysning om retssagen og dens betydning,

3) at fastholde og rejse kravet om folkeafstemning om Lissabontraktaten, også i forbindelse med fremtidige ændringer af eller i Lissabontraktaten.

§ 3. Komiteens medlemmer består af støttepersoner og intervenienter, der tilsluttet sig komiteen ved indmeldelse og betaling af obligatorisk bidrag.

§ 4. Komiteens økonomi bygger på medlemmernes obligatoriske og frivillige bidrag. Komiteen kan foranstalte penge indsamling for at fremme komiteens formål. Komiteens midler opbevares i Lån & Spar Bank A/S.

§ 5. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af komiteens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være komiteformanden/-kvinden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Komitestyreisens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af komiteens regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af obligatorisk bidrag.
6. Valg af 5 komitestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.


§ 8. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Stemmeret forudsætter, at man har betalt obligatorisk bidrag. Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af komiteen. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlang­er det, skal afstemningen ske skriftligt. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning af komiteen eller ændring af komite­ens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 9.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i komitestyreisen eller mindst 1/3 af komiteens stemmeberettigede medlemmer·skriftligt fremsætter begæring herom til komitestyreisen med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav derom er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Foreningen tegnes af komitestyrelsen.

§ 11. Komiteen ledes af komitestyrelsen, der består af 5 medlemmer: 1 repræsentant for retssag­ens advokater, 2 repræsentanter for retssagens sagsøgere og 2 repræsentanter for medlemmer af komiteen. Komitestyreisen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. Efter valg af komitestyrei­sens medlemmer vælges formand og kasserer. Den ene af suppleanterne vælges blandt sagsøgere og den anden vælges blandt medlemmere.
Komitestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Komitestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når tre medlemmer afkomitestyrelsen ønsker møde med mindst syv dages varsel.
Komitestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.
Såfremt et medlem af Komitestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12. Forslag til opløsning af komiteen eller ændring af komiteens formål og vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne skal være repræsen­teret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ny general­forsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af komiteens opløsning beslutter den særligt indkaldte generalforsamling, hvem komiteens formue/overskud skal tilfalde.

§ 13. Komiteen stiftes den 13. februar 2010 på initiativ af Ole Krarup, Thorkil Sohn, Annelise Ebbe, Uffe Geertsen og Helge Rørtoft-Madsen med initiativtagernes nedenstående underskrifter. Initiativtagerne fungerer som komitestyreise et år frem fra stiftelsesdagen i overensstemmelse med vedtægten. Komitestyrelsen arbejder i denne periode bl.a. på at opbygge komiteen ved at gøre Folkeafstemningskomite 2010 offentligt kendt og opfordre interesserede til at tilslutte sig som medlemmer af komiteen (støtteperson og/eller intervenient).
Den stiftende komitestyreise indkalder senest et år efter stiftelsesdagen til den første ordinære generalforsamling efter ovenstående vedtægtsregler, men med drøftelse, evt. ændring og endelig godkendelse afvedtægten som ekstra punkt på dagsordenen. Samtidig med vedtægtens endelige godkendelse på generalforsamlingen træder denne §13 ud af kraft.

København den 13. februar 2010.