Mar 16, 2011

Så længe det er usikkert om den danske tiltrædelse af Lissabon-traktaten er gyldig...


Den herskende tvivl betyder, at der ikke kan udskrives folkeafstemninger om de fire danske undtagelser, så længe usikkerheden om tiltrædelsen af Lissabon-traktaten ikke er afklaret.
Til den danske regering, Folketinget og offentligheden fra Folkeafstemningskomite 2010.

I disse dage foregår der forhandlinger om tilslutning til Europagten.

Hvad betyder en sådan tilslutning? Svaret er uhyre enkelt: med Euro-pagten vil man ”styrke den eksisterende økonomiske styring af EU”.
Hvem står i dag for ”den økonomiske styring”? Det gør vi selv!
Europagten angår – med pagtens egne ord – ”områder, der henhører under medlemsstaternes kompetence”. Pagten betyder kort sagt, at EU's magt udvides.

Kan regering og folketing uden videre tiltræde Europagten?
Højesterets dom 11. januar underkendte regeringen og gav grønt lys for retssagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten. Efter Højesteretsafgørelse skal domstolene nu afgøre, om tiltrædelsen er sket i strid med Grundlovens § 20 og derfor ugyldig. Aktuelt behandles sagen ved ØstreLandsret.
Indtil denne sag er afgjort, er det tvivlsomt om den danske tiltrædelse af Lissabon-traktaten er gyldig. Og så længe retssagen gør det usikkert, om tiltrædelsen er gyldig, kan regeringen efter sagens natur ikke medvirke til at gennemføre ændringer af eller tilføjelser til den traktat, der er anledning til usikkerheden.
I dette lys skal en tilslutning til Europapagten betragtes.

Den herskende tvivl betyder desuden, at der ikke kan udskrives folkeafstemninger om de fire danske undtagelser, så længe usikkerheden om tiltrædelsen af Lissabon-traktaten ikke er afklaret. Det giver ikke mening at afskaffe en undtagelse før der er sikkerhed for, at det traktatgrundlag, den er en undtagelse fra, er tiltrådt på en gyldig måde i overensstemmelse med Grundloven. At holde folkeafstemninger om undtagelserne inden retssagens resultat foreligger, er at benægte og fortie den herskende tvivl og usikkerhed om den danske tiltrædelse af Lissabon-traktaten – både over for den danske befolkning og de andre EU-lande.

På vegne af styrelsen for Folkeafstemningskomite 2010 v/Thorkil Sohn, Annelise Ebbe, Johannes Steenbuch, Ole Krarup og Helge Rørtoft-Madsen

/ Helge Rørtoft-Madsen