Mar 10, 2012

Indbydelse til offentligt møde og generalforsamling


Den 12. marts 2012 hhv. kl. 17-19.00 og 19.30 i Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13 C, København.

Ifølge FOLKEAFSTEMNINGSKOMITE2010s vedtægter ( § 6) skal der holdes årlig generalforsamling i februar måned. Men på grund af to tungtvejende forhold har styrelsen i forventning om generalforsamlingens accept i år besluttet at udskyde tidspunktet til den 12. marts.

For det første vil vi gerne give en optimal, opdateret orientering om grundlovssagen om Lissabon-traktaten nu relativt kort før de mundtlige forhandlinger i ØstreLandsret (26. marts, 2., 3. og evt. 20. april).

For det andet har vi ønsket at forberede det akutte spørgsmål om en evt. ny retssag om Euro-traktaten (finanspagten) til dagsordenen bedst muligt.

I håb om at opnå lidt større oplysningseffekt har vi endvidere valgt at supplere generalforsamlingen med et offentligt møde, hvor både medlemmer og alle interesserede kan deltage. Derfor indbyder og opfordrer vi dig til at deltage i komiteens offentlige møde den 12. marts 2012 kl. 17-19.00 i Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13 C, København.

Samtidig indkalder vi til ordinær generalforsamling i folkeafstemningskomiteen den 12. marts 2012 kl. 19.30 i Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13 C, København.

Det offentlige møde vil dreje sig om to emner:

1. om indholdet i LISSABONSAGEN der kommer til forhandling i Østre Landsret i marts/april (med forventelig dom i maj) og

2. om der kan rejses ny retssag om EURO-TRAKTATEN, hvis den ikke sættes til folkeafstemning.

Efter det offentlige møde bliver der en ½ times pause før generalforsamlingen.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

1. valg af dirigent (og referent),

2.  drøftelse af og stillingtagen til om folkeafstemningskomiteen skal rejse en ny retssag om Euro-traktaten, herunder formaliteter og praktiske forhold ved en sådan sag,

3. komitestyrelsens beretning, herunder om nye opgaver,

4. fremlæggelse og godkendelse af komiteens regnskab, behandling af indkomne forslag,

5. fastlæggelse af obligatorisk bidrag,

6. valg af komitestyrelsens 5 medlemmer og 2 suppleanter,

7. valg af revisor,

8. eventuelt.

Den nuværende styrelse består af Thorkil Sohn, Ole Krarup, Annelise Ebbe, Johannes Stenbuch og Helge Rørtoft-Madsen.

Komiteens økonomi er jo spinkel og ganske afhængig af medlemmernes obligatoriske bidrag og de særlige, frivillige bidrag vi derudover har modtaget i årets løb.Skulle du endnu ikke have nået at indbetale de 100 kr. for 2011, opfordrer vi dig til at gøre det enten ved check til Thorkil Sohn, Sognegårdsvej 11, Husby, 6990 Ulfborg eller ved at overføre beløbet til reg. nr. 0400, konto nr. 4015344844.

 

På styrelsens vegne

Helge Rørtoft-Madsen